Tax control, beheers uw fiscale risico's

Tax assurance, zekerheid fiscale positie organisatie

Goodbook, helpt u in uw zoektocht naar een bij uw organistaie passende invulling.

Foto van Henk Janson - Freelance Tax Accountant

Nieuwe werkwijze belastingdienst

De Belastingdienst gooit het nu dus over een andere boeg. Vertrouwen is het uitgangspunt naast basiswaarden als transparantie, gelijkwaardigheid en erkenning van wederzijdse belangen. En er wordt in beginsel in de actualiteit gewerkt. Alles onder de noemer van horizontaal toezicht.
Waar dit niet werkt, wordt teruggevallen op de oude werkwijze van vertikaal toezicht.

Grote ondernemingen

Met veertig van de grootste Nederlandse ondernemingen zijn of worden zgn. convenanten afgesloten. Hierin staan afspraken over de grondhouding. Een voorwaarde waaraan de onderneming dient te voldoen, is het binnen afzienbare tijd beschikken over een “Tax Control Framework”. Dit betreft het geheel van interne beheersingsprocessen waarmee de hoogste leiding kan instaan voor de naleving van fiscale verplichtingen (over deze uit de wet voortvloeiende verplichtingen zelf worden geen afspraken gemaakt). De Belastingdienst garandeert een snelle afdoening van aangiften en het geven van zekerheid over potentiële geschilpunten.
De onderneming dient daartegenover de door de Belastingdienst gewenste gegevens juist en snel aan te leveren, en bestaande risico’s vooraf expliciet aan te geven. De grote winst ligt in het feit dat de relevante fiscale risico’s en posities in de actualiteit kunnen worden afgehandeld binnen gewenste termijnen. Deze zekerheid helpt bij het maken van een accurate vaststelling van actuele en latente belastingposities en voorkomt onverwachte tegenvallers. Het is de bedoeling het aantal grote ondernemingen met een convenant uit te breiden tot 1.500.

Middelgrote ondernemingen en het MKB

Met brancheorganisaties wordt gesproken om tot afspraken te komen. Er zijn inmiddels verschillende branchegerichte convenanten afgesloten. Voorbeelden zijn de woonbranche, de uitgeverij en de thuiszorg.

Een belangrijke groep is de advieswereld: accountantskantoren en belastingadviseurs, maar ook belangenorganisaties die hulp bij aangifte bieden. De gedachte is om bepaalde toetsingswerkzaamheden aan intermediairs over te laten en om middels een verklaring bij de aangifte aan te geven dat aan minimumeisen wordt voldaan. Er bestaan inmiddels afspraken met een groot aantal middelgrote kantoren. Een mogelijkheid is certificering van de aangifte, maar wel door bonafide kantoren. Zo’n kwalificatie zou ertoe leiden dat de aangifte in beginsel niet meer gecontroleerd wordt. Wel zal de Belastingdienst steekproefsgewijs kijken naar de kwaliteit van de werkzaamheden van de intermediair.

In het MGO-segment ( ca 12.000 ondernemingen) wordt nu gekeken of afspraken kunnen worden gemaakt over door de externe accountant/ adviseur uit te voeren controlewerkzaamheden gericht op zekerheid bij de aangiften. Hiervan wordt onder meer gewag gemaakt in het bedrijfsplan 2008-2012 van de Belastingdienst.